Uncategorized

Ưu điểm của khóa vân tay sinh trắc học

Sự ra đời của sinh trắc học đã giúp nhận dạng cá nhân dễ dàng hơn nhiều. Trang web Dictionary.com định nghĩa sinh trắc học là quá trình theo đó các đặc điểm duy nhất của một người có thể được sử dụng để xác định tích cực của người đó. Ví dụ, không có… Read More »